Articles

Tran dynastin

stat och samhälle i precolonial Vietnam

regeln om Gia Long och hans efterträdare tills erövringen av Vietnam av Frankrike i slutet av 19-talet förde inga innovationer i organisationen av staten, den grundläggande karaktär som redan hade fast fastställts av Ly kejsare under 11-talet. Ly-härskarna hade framgångsrikt kämpat för återupplivandet av lokal feodalism, som var rotad i de befogenheter som utövades av stamhövdingar före kinesernas ankomst. Från 11-talet, Dai Viet förblev en centraliserad rike leds av en monark vars absoluta befogenheter sades härleda från ett mandat från himlen—en aspekt av grundligt konfucianska karaktär Den vietnamesiska staten. Ly-härskarna, efter den Kinesiska modellen, etablerade en fast hierarki med ett rankningssystem med nio betyg för alla offentliga tjänstemän. Mandariner tilldelade civila och militära positioner utsågs av kejsaren och var endast ansvariga för honom. Alla mandariner—de högst upp vid den kejserliga domstolen såväl som de i de lägsta ledarna i den provinsiella och lokala förvaltningen-rekryterades och tilldelades en av de nio betygen i den officiella hierarkin på bara ett sätt: genom offentliga undersökningar som tagits efter år av studier. Som regel kan bara de rika spendera den tid som krävs för dessa studier. Ändå, utom i perioder med dynastisk nedgång när kontor ibland var till salu, vägen till maktpositioner var genom stipendium, inte rikedom.

begreppet maktfördelning var främmande för de prekoloniala härskarna. Kejsaren, med hjälp av Högsta domstolen mandariner, var inte bara den högsta lagstiftaren och chefen för alla civila och militära institutioner utan också rättvisans dispenser i både straffrättsliga och civila ärenden, och han delegerade sina befogenheter till hierarkin av mandariner i provinserna och byarna. Även offentliga funktioner av religiös karaktär var kejsarens och hans representanters enda privilegium på administrationens lägre nivåer. Ingen militär kast utövade någonsin kontroll över staten, ingen religiös hierarki fanns utanför mandarinerna och ingen aristokrati med politiskt inflytande fick uppstå. Adelstitlar, skänkt som utmärkelser, var inte ärftliga.

de stora vietnamesiska dynastiernas ekonomiska politik gynnade också upprätthållandet av kejserlig och mandarinmakt. Genom 900 års självständighet, från slutet av kinesisk dominans till början av fransk kolonialstyre, förblev den vietnamesiska ekonomin nästan uteslutande jordbruk. Hantverks-och fiskebyar fanns, och det fanns viss gruvdrift; men massan av människor var engagerade i odling av ris, och varken inhemsk eller internationell handel främjades systematiskt. Ingen egendomsägande medelklass av köpmän hotade någonsin lärd mandarins auktoritet, och de stora markägarnas stigande makt minskade periodiskt genom omfördelning av mark. Gia Long och hans efterträdare, Minh Mang, faktiskt avskaffade alla stora markinnehav under första hälften av 19-talet. Teoretiskt ägde kejsaren hela landet, och det var genom kejserligt dekret att bosättarna på nyligen erövrade territorier fick sina tomter i byarna som sprang upp från Red River delta söderut till Mekong delta.Vietnams rigida absolutism begränsades till viss del av den betydelse som gavs familjen i enlighet med det konfucianska konceptet att familjen är den grundläggande enheten i det civiliserade samhället; underkastelse till familjehuvudet var således den främsta moraliska skyldigheten för varje medborgare, ännu viktigare än lydnad mot härskaren. Samhällets autokratiska karaktär lättades också något av den begränsade myndighet som beviljades byförvaltningen; lokala angelägenheter hanterades av ett råd av anmärkningsvärda valda som regel från de mer välmående eller på annat sätt framstående medborgarna. Bland dessa anmärkningsvärda uppgifter var verkställighet av lag, värnplikt för militär-och tvångsarbetsrekryter och bedömning av skatter. Bredvid hängivenhet till familjen var lojalitet mot byn varje vietnames plikt.