Articles

Meat and the environment – the facts

tehokarjatuotannon (tehdasviljely) lisääntyminen aiheuttaa suuria ympäristöhaittoja ympäri maailmaa. Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike-ja maatalousjärjestö (FAO) on sanonut: ”karjankasvatussektori on yksi suurimmista kahdesta tai kolmesta merkittävimmästä ympäristöongelmien aiheuttajasta kaikissa mittakaavoissa paikallisista maailmanlaajuisiin.”

YK ennustaa maailmanlaajuisen lihankulutuksen kasvavan 76 prosenttia vuosisadan puoliväliin mennessä, mukaan lukien siipikarjan kulutuksen kaksinkertaistuminen, naudanlihan 69 prosentin kasvu ja sianlihan 42 prosentin kasvu. Tämä tarkoittaa, että alla luetellut ongelmat todennäköisesti pahenevat, kun karjankasvatusala kasvaa vastaamaan kysyntään.

ilmastonmuutos

Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan karjankasvatussektorin osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 14,5 prosenttia, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. YK: n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on sanonut, että ”lihan ja maitotuotteiden kulutuksen vähentäminen” on yksi toimista, joita tarvitaan maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi alle 1,5 C: hen vuoteen 2030 mennessä, minkä jälkeen on katastrofaalisia ilmastonmuutosvaikutuksia, jos sen suosituksia ei noudateta.

karjatalous vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin monin tavoin, mm.:

  • laidunten ja rehukasvien viljelymaan laajenemisen aiheuttama metsäkato
  • fossiilisten polttoaineiden polttaminen rehuntuotannossa käytettävien lannoitteiden tuottamiseksi
  • teollisuuden eläintuotantolaitosten ylläpitäminen
  • rehun kuljettaminen ja jalostus ja eläintuotteiden kuljettaminen
  • lannoitteiden ja lannan hajoamisesta ja lannasta vapautuva metaani
  • enterokäymisestä vapautuva metaani (karjan uloshengitys)

maatalous-ja kauppapoliittisen instituutin (Institute for Agriculture and Trade Policy) tutkimus iatp) ja kansalaisjärjestö grain totesivat, että yhdessä maailman viisi parasta lihaa ja meijeriyhtiöt vastaavat nyt vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä enemmän kuin fossiilisia polttoaineita käyttävät yhtiöt Exxon, Shell tai BP.

vesien saastuminen

maailmanlaajuisesti maatalous on suurin vesien saastumisen aiheuttaja – ja karjatalous on merkittävä tekijä. YK: n elintarvike-ja maatalousjärjestön (FAO) ja kansainvälisen Vesitalousinstituutin (Iwmi) vuoden 2018 raportissa todettiin, että

” … kotieläintuotannon tehostuminen-maailman kotieläinten määrä on yli kolminkertaistunut vuodesta 1970 – on nähnyt uuden saasteluokan syntyvän: antibiootteja, rokotteita ja hormonaalista kasvua edistäviä aineita, jotka kulkeutuvat maatiloilta veden kautta ekosysteemeihin ja juomaveteemme. Samaan aikaan kotieläintalouden orgaanisen aineksen aiheuttama vesien saastuminen on nyt huomattavasti yleisempää kuin kaupunkialueiden luomusaaste.”

liha-ja karjateollisuutta on syytetty myös valtamerten ”kuolleista vyöhykkeistä”, joissa merieliöstöä on tappanut myrkylliset maatalouden valumat, jotka valuvat rannikkovesiin tyhjentyviin jokiin.

ilmansaasteet

kasvihuonekaasujen lisäksi eläinviljely aiheuttaa merkittäviä ilmansaasteita. Tutkimus osoittaa karjan toiminta ovat lähde lukuisia ilmassa epäpuhtauksia kuten kaasuja, hajuja, pölyä, ja mikro-organismeja. On arvioitu, että 50 prosentin vähennys maatalouden ammoniakkipäästöissä maailmanlaajuisesti voisi estää yli 200000 kuolemaa vuodessa 59 maassa.

Biodiversity loss

the Worldwide Fund For Nature (WWF) julkaisi vuonna 2017 raportin, jossa todettiin, että ”biodiversiteetti on katoamassa hämmästyttävän nopeasti johtuen syömästämme ruoasta ja rehusta, jota toimitamme karjateollisuudellemme…” raportin mukaan 60 prosenttia kaikesta biodiversiteetin menetyksestä koko maapallolla voidaan jäljittää karjantuotantoon. Eräässä toisessa tutkimuksessa todetaan: ”ihmisten nauttima eläinperäisten elintarvikkeiden kulutus on yksi voimakkaimmista kielteisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat maaekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden säilymiseen. Kotieläintuotanto on elinalueiden häviämisen suurin yksittäinen aiheuttaja, ja sekä kotieläintuotanto että raaka-aineen tuotanto lisääntyvät kehitysmaissa, joissa suurin osa biologisesta monimuotoisuudesta sijaitsee.”

antibioottiresistenssi ja eläinten maatalous

tartuntatautien valvontakeskuksen (CDC) mukaan antibioottiresistenssi on yksi kiireellisimmistä kansanterveyttä uhkaavista tekijöistä. Antibioottiresistenssi syntyy, kun bakteerit kehittävät kyvyn kukistaa ne tappaviksi tarkoitetut lääkkeet. Suurin osa antibiooteista syötetään tuotantoeläimille, jotka voivat luoda antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbugeja”, jotka tartuttavat ihmisiä. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että: ”ihmisravinnoksi tarkoitetun eläinvalkuaisen kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ennennäkemätöntä vauhtia. Nykyaikaiset eläintuotantokäytännöt liittyvät mikrobilääkkeiden säännölliseen käyttöön, mikä saattaa lisätä bakteerien valintapainetta tulla resistenteiksi.”Toinen tutkimus aiheesta sanoi” yksi ratkaisu vähentää mikrobilääkkeiden kulutusta eläintuotannossa voi olla edistää vähän eläinvalkuaista ruokavaliota.”

arvokkaiden luonnonvarojen käyttö

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike-ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan 26% maapallon jäättömästä maasta käytetään karjan laiduntamiseen ja 33% viljelysmaista käytetään karjan rehuntuotantoon. FAO: n mukaan karjankasvatusala on yksi maankäytön muutoksen keskeisistä ajureista. Joka vuosi menetetään 13 miljardia hehtaaria metsäalaa, kun maa muutetaan maatalouskäyttöön laitumeksi tai viljelysmaaksi sekä elintarvike-että karjanrehukasvien tuotantoa varten.”

pelkästään naudanlihan tuotanto käyttää noin kolme viidesosaa maailman viljelysmaasta, mutta tuottaa alle 5% maailman proteiinista, todetaan Worldwatch-instituutin raportissa, jossa todetaan myös: ”lihantuotanto kuluttaa myös paljon vettä. Maatalous käyttää noin 70 prosenttia maailman käytettävissä olevasta makeasta vedestä, ja kolmannes siitä käytetään karjalle syötetyn viljan kasvattamiseen.”Naudanlihakilon tuottamiseen tarvitaan 15000 litraa vettä, mikä on paljon enemmän kuin monet peruselintarvikkeet, kuten riisi (3400 litraa / kg) tai peruna (255 litraa).